آموزش کامل اکسل به زبان فارسی

این مجموعه برای یادگیری آموزش مقدماتی تا حرفه ای اکسل بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری ورد است.

 آموزش کامل اکسل ۲۰۱۶

آشنايي با توابع اكسل

توابع حذف كاراكتر‌هاي اضافي
CLEAN   حذف تمام كاراكتر‌هاي غير قابل چاپ.
TRIM   حذف فاصله‌هاي اضافي و فاصله‌ها در آغاز و پايان عبارت.

توابع تبديل حروف كوچك و بزرگ
LOWER   تمامي كاراكتر‌ها را به حروف كوچك تبديل مي‌كند.
PROPER   كاراكتر‌هاي موجود در يك متن را به حالت استاندارد تبديل مي‌كند.
UPPER   تمامي كاراكتر‌ها را به حروف بزرگ تبديل مي‌كند.

تبديل حروف به اعداد به يكديگر
CHAR   تبديل كد ASCII به حروف.
CODE   تبديل حروف به كد ASCII.

جايگزين كردن قسمتي از يك رشته متن
REPLACE   جاي كاراكتر مورد نظر كاراكتر ديگري را قرار مي‌دهد.
SUBSTITUTE   جاي عبارت درج شده در يك جمله عبارت ديگري را قرار مي‌دهد.

توابع دستيابي به قسمتي از يك رشته

CONCATENATE   به هم چسباندن دو يا چند متن.
LEFT   نمايش ‌تعداد حروف سمت چپ سلول مورد نظر.
MID   نمايش بخشي از يك كلمه.
RIGHT   نمايش ‌تعداد حروف سمت راست سلول مورد نظر
REPT   تكرار عبارتي خاص را به تعداد مشخص.

توابع اطلاعاتي
LEN   شمارش تعداد كاراكترهاي موجود در يك سلول.
FIND   پيدا كردن حروف مورد نظر خود در يك عبارت (حساس به كوچكي و بزرگي).
SEARCH   پيدا كردن حروف مورد نظر خود در يك عبارت.
EXACT   مقايسه عبارت موجود در دو سلول.

T   تشخيص متن بودن.

توابع عملگر بولي
AND   گزاره‌هاي مختلف را چك كرده و در صورت درست بودن تمامي آنها مقدار درست و در غير اين صورت مقدار نادرست را برمي‌گرداند.
OR   گزاره‌هاي مختلف را چك كرده و در صورت درست بودن يكي آنها مقدار درست و در غير اين صورت مقدار نادرست را برمي‌گرداند.
NOTا گر مقدار‌هاي وارد شده با هم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را برمي‌گرداند.

توابع شرطي
IF  تابع شرطي.
IFERROR   طرح يه معادله و درصورت اشتباه بودن پيغام مورد نظر به نمايش در بيايد.

توابع بازگرداننده مقادير ثابت منطقي
TRUE  مقدار True را برمي‌گرداند.
FALSE   مقدار False را برمي‌گرداند.

توابع اطلاعات خطا
ISERROR   اگر مقدار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمي‌گرداند.
ERROR.TYPE   به جاي نمايش error يك عدد نمايش مي‌دهد.

توابع اطلاعاتي عددي
ISNUMBER   تشخيص عدد بودن يا متن بودن.
ISEVEN   تشخيص زوج بودن.
ISODD   تشخيص فرد بودن.
N   تبديل هر عبارتي به عدد.

توابع ديگر انواع داده
ISBLANK   تشخيص خالي بودن يك سلول.
ISLOGICAL   اگر جواب يك معادله درستي يا نادرستي بود عبارت true را نمايش مي‌دهد د ر غير اين صورت عبارت false را نشان مي‌دهد.
ISTEXT   شناسايي توابعي كه داراي متن مي‌باشد.
ISNONTEXT   مخالف تابع ISTEXT مي‌باشد.
ISREF   مشخص مي‌كند كه عبارت وارد شده يك محدوده از سلول ها است يا خير.
TYPE   مشخص كرد در داخل هر سلول چه نوع كاراكتري وجود دارد.
(text، number، error value و …)

تابع اطلاعات عمومي
CELL  هر نوع اطلاعاتي كه در مورد سلول مورد نظر بخواهيم در اختيار ما قرار مي‌دهد.
INFO   نمايش مشخصات سيستم.

توابع بازگرداننده مقادير ثابت
NA  نمايش پيغام خطاي #N/A .

توابع تاريخ و زمان
DATE  تاريخ مورد نظر.
TIME   زمان مورد نظر.

توابع تاريخ و زمان فعلي
NOW  نمايش تاريخ و زمان جاري سيستم.
TODAY   نمايش تاريخ جاري سيستم.

توابع سازنده زمان
HOUR   از زمان فقط ساعت را نمايش مي‌دهد.
MINUTE   از زمان فقط دقيقه را نمايش مي‌دهد.
SECOND   از زمان فقط ثانيه را نمايش مي‌دهد.

توابع سازنده تاريخ
DAY   از تاريخ فقط روز را نمايش مي‌دهد.
MONTH   از تاريخ فقط ماه را نمايش مي‌دهد.
YEAR  از تاريخ فقط سال را نمايش مي‌دهد.
WEEKNUM  مشخص مي‌كند كه در چندمين هفته از سال قرار داريم.
WEEKDAY   مشخص مي‌كند كه در چندمين روز از هفته قرار داريم.

توابع محاسباتي تاريخ
EDATE  تاريخ را به عقب يا جلو ببريم.
EOMONTH   مشابه تابع EDATE ولي با اين تفاوت كه وقتي تاريخ را به جلو مي‌بريم آخرين روز آن ماه را به نمايش در مي‌آورد.
WORKDAY  شمارش روزهاي كاري.
WORKDAY.INTL   كاري مشابه با تابع WORKDAY را انجام مي‌دهد، با اين تفاوت كه روزهاي تعطيل را خودمان مشخص مي‌كنيم.
DAYS360   شمارش روز‌هاي بين دو تاريخ.
NETWORKDAYS  شمارش روز‌هاي كاري بين دو تاريخ.
NETWORKDAYS.INTL   شمارش روز‌هاي كاري بين دو تاريخ.
(روزهاي تعطيل را خودمان مشخص مي‌كنيم.)

توابع آدرس دهي به سلول
ADDRESS  آدرس دهي در اكسل.
INDEX   براي ارجاع از يك يا چند سلول استفاده مي‌شود.
INDIRECT  با وارد كردن يك رشته آن را تبديل به يك مرجع سلول مي‌كند.
OFFSET  تعيين محدوده‌اي از سلول ها مي‌باشد.

اطلاعات سطر، ستون و محدوده
ROW  مشخص مي‌كند در چندمين رديف قرار داريم.
COLUMN  مشخص مي‌كند در چندمين ستون قرار داريم.
ROWS  همانند تابع ROW مي‌باشد، ولي با اين تفاوت كه شما مي‌توانيد مقدار چندين سلول را وارد نماييد.
COLUMNS  همانند تابع ROWS عمل مي‌كند ولي با اين تفاوت كه مجموعه رديف‌ها را شمارش مي‌كند.
AREAS  وظيفه شمارش محدوده‌ها را دارد.

توابع جستجوي داده
HLOOKUP  به صورت افقي به دنبال عبارت مورد نظر مي‌گردد.
VLOOKUP  به صورت عمودي به دنبال عبارت مورد نظر مي‌گردد.
LOOKUP  در يك مجموعه از داده‌ها به دنبال يك مقدار مي‌گردد
CHOOSE  در يك ليست به صورت رشته شما با وارد كردن يك عدد رشته مورد نظر در ليست را به نمايش در مي‌آورد.
MATCH  موقعيت نسبي موردي را در يك آرايه مشخص مي‌كند.

ساير توابع مربوط به اين بخش
HYPERLINK  لينك دادن به يك سلول.

اطلاعات اوليه اعداد
ABS  محاسبه عمليات قدر مطلق .
SIGN  تشخيص مثبت يا منفي بودن عدد.
GCD  بزرگترين مقسوم عليه دو يا چند عدد را بدست مي‌آوريد
LCM  كوچكترين مضرب مشترك دو يا چند عدد را نمايش مي‌دهد.

عملگرهاي رياضي
SUM  محاسبه عمليات جمع.
POWER  عدد اول را به توان عدد دوم مي‌رساند.
SQRT  محاسبه جذر عدد مورد نظر.
QUOTIENT  استفاده از اين تابع مي‌توان قسمت صحيح تقسيم دو عدد را بدست آورد.
MOD  محاسبه باقيمانده دو عدد.
AGGREGATE  مجموعه چندين تابع.
SUBTOTAL  مجموعه چندين برنامه كاربردي.

توابع گرد كننده
CEILING  عدد ورودي اول را به ضريب بزرگتر يا مساوي عدد ورودي دوم در مياورد.
EVEN  عدد را به اولين عدد بزرگ و زوج تبديل مي‌كند.
FLOOR  عدد ورودي اول را به ضريب كوچكتر يا مساوي عدد ورودي دوم در مياورد.
INT  عدد مورد نظر را گرد مي‌كند و به صورت يك عدد صحيح نمايش مي‌دهد.
MROUND  عدد ورودي اول را به ضريب نزديكترين عدد ورودي دوم در مياورد.
ODD  تبديل عدد به اولين عدد فرد.
ROUND  گرد كردن اعداد.
ROUNDDOWN  وظيفه گرد كردن در يك محدوده از تعداد رقم اعشار يا صحيح به سمت پايين را دارد.
ROUNDUP  وظيفه گرد كردن در يك محدوده از تعداد رقم اعشار يا صحيح به سمت بالا را دارد.
TRUNC  مقدار اعشار يا عدد صحيحي كه مي‌خواهيم نمايش بدهيم.

جمع شرطي
SUMIF  جمع اعداد با شرايط مورد نظر.

عمليات‌پيشرفته رياضي
SUMPRODUCT  براي ضرب كردن اعداد استفاده مي‌شود.
SUMSQ  به توان دو رساندن اعداد.
SUMX2MY2  اين تابع كه علاوه بر اين كه عددها را به توان دو مي‌رساند دو به دو از هم كم مي‌كند و نتيجه را با هم جمع مي‌كند.
SUMX2PY2  اين تابع كه علاوه بر اين كه عددها را به توان دو مي‌رساند دو به دو با هم جمع مي‌كند و نتيجه را با هم جمع مي‌كند.
SUMXMY2  اعداد مورد نظر را اول از هم كم مي‌كند و سپس به توان دو مي‌رساند.
SERIESSUM  مجموعه سري تواني.

توابع ماترسي
MDETERM  محاسبه دترمينال ماتريس.
MINVERSE  معكوس يك ماتريس مربعي.
MMULT  محاسبه ضرب دو ماتريس.

محاسبه فاكتوريل
FACT  محاسبه فاكتوريل.
FACTDOUBLE  ضرب اعداد بين دو عدد مورد نظر( اگر عدد وارد شده فرد باشد فقط اعدا فرد را ضرب مي‌‌كند و بالعكس).
MULTINOMIAL  محاسبه فرمول

توابع متفرقه
COMBIN  محاسبه تعداد جابجايي‌ها بدون توجه به ترتيب قرارگيري.
ROMAN  عدد ورودي را به صورت لاتين نمايش مي‌دهد.

اعداد تصادفي
RAND  يك عدد تصادفي بين صفر تا يك
RANDBETWEEN  يك عدد تصادفي بين دو عدد مورد نظر ما

توابع مثلثات
PI  نمايش عدد پي.
SQRTPI  عدد مورد نظر را در عدد ? ضرب مي‌كند و سپس جذر آن عدد را نمايش مي‌دهد.
DEGREES  تبديل زاويه برحسب راديان به درجه.
RADIANS  تبديل درجه را به راديان.
غير مجاز مي باشد  محاسبه مقدار كسينوس يك عدد.
Aغير مجاز مي باشد  محاسبه آرك كسينوس.
غير مجاز مي باشدH  محاسبه كسينوس هيپر‌بليك.
Aغير مجاز مي باشدH  محاسبه آرك كسينوس هيپر‌بليك.
SIN  محاسبه سينوس يك عدد.
ASIN  محاسبه آرك سينوس.
SINH  محاسبه سينوس هيپر‌بليك.
ASINH  محاسبه آرك سينوس هيپر‌بليك.
TAN  محاسبه تانژانت.
ATAN  محاسبه آرك تانژانت.
TANH  محاسبه تانژانت هيپر‌بليك.
ATANH  محاسبه آرك تانژانت هيپر‌بليك.

توابع پيدا كردن بزرگترين و كوچكترين مقدار
MAX  پيدا كردن بزرگترين عدد بين چند سلول.
MAXA  همانند تابع MAX مي‌باشد با اين تفاوت كه كلمات هم محاسبه مي‌كند.
MIN  پيدا كردن كوچكترين عدد بين چند سلول.
MINA  همانند تابع MIN مي‌باشد با اين تفاوت كه كلمات هم محاسبه مي‌كند.
LARGE  پيدا كردن Nامين عدد بزرگ در يك ليست.
SMALL  پيدا كردن Nامين عدد كوچك در يك ليست.

توابع ديگر
PERMUT  محاسبه جايگشت.

شمارش سلول
COUNT  مشخص كردن اعداد و تاريخ موجود در يك محدوده.
COUNTA  شمارش سلول‌هايي كه پر هستند.
COUNTBLANK  تعداد سلول هاي خالي را بدست مي‌آورد.
COUNTIF  شمارش سلول با شرط مورد نظر
COUNTIFS  شمارش سلول با شرايط مورد نظر

ميانگين، فراواني و رتبه
AVERAGE  به دست آوردن ميانگين.
AVERAGEA  به دست آوردن ميانگين. (كاراكترهاي متن هم شمارش مي‌كند.)
AVERAGEIF  ميانگين به صورت شرطي.
AVERAGEIFS  ميانگين به صورت دو يا چند شرطي.
MODE  شناسايي عدد تكرار شده.
MODE.SNGL  شناسايي عدد تكرار شده. (از Excel 2007 به بعد)
MODE.MULT  نمايش n عدد پر تكرار
GEOMEAN  محاسبه ميانگين هندسي.
HARMEAN  محاسبه ميانگين هارمونيك.
RANK  رتبه‌بندي اعداد موجود در يك ليست.
RANK.EQ  رتبه‌بندي اعداد موجود در يك ليست. (جديد در Excel 2010)
RANK.AVG  مشابه تابع RANK.EQ مي‌باشد، با اين تفاوت كه اگر در ليست اعداد دو عدد تكراري وجود داشته باشد ميانگين دو عدد را نمايش مي‌دهد.
KURT  درجه اوج در يك نمودار اماري را نشان مي‌دهد.
PERCENTILE  محاسبه K‌امين صدك.
PERCENTILE.INC  محاسبه K‌امين صدك. (جديد در Excel 2010)
PERCENTILE.EXC  اين تابع كاملا شبيه تابع PERCENTILE.INC مي‌باشد، با اين تفاوت كه تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
PERCENTRANK  براي محاسبه رتبه در مجموعه يا آرايه است.
PERCENTRANK.INC  براي محاسبه رتبه در مجموعه يا آرايه است. (جديد در Excel 2010)
PERCENTRANK.EXC  اين تابع كاملا شبيه تابع PERCENTRANK.INC مي‌باشد، با اين تفاوت كه تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
QUARTILE  محاسبه چارك مجموعه اي از داده‌ها.
QUARTILE.INC  محاسبه چارك مجموعه اي از داده‌ها.
(جديد در Excel 2010)
QUARTILE.EXC  اين تابع كاملا شبيه تابع QUARTILE.INC مي‌باشد، با اين تفاوت كه تابع QUARTILE.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.

انحراف و واريانس
AVEDEV  محاسبه متوسط انحراف معيار .
STDEV  محاسبه انحراف معيار نمونه.
STDEV.S  محاسبه انحراف معيار نمونه. (جديد در Excel 2010)
STDEVP  محاسبه انحراف معيار جامعه.
STDEV.P  محاسبه انحراف معيار جامعه. (جديد در Excel 2010)
VAR  واريانس يك مجموعه داده
VAR.S  واريانس يك مجموعه داده(جديد در Excel 2010)
VARP  محاسبه واريانس جامعه.
VAR.P  محاسبه واريانس جامعه. (جديد در Excel 2010)
COVAR  محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي‌كند.
COVARIANCE.P  محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي‌كند. (جديد در Excel 2010)
CONFIDENCE  محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه.
CONFIDENCE.NORM  محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه. (جديد در Excel 2010)
DEVSQ  محاسبه مجموع مربعات انحراف از معيارها.

توابع خط روند
FORECAST  محاسبه محل نقطه y.
INTERCEPT  محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي.
LINEST  بازگرداندن اطلاعات آماري توصيف روند خط بهترين برازش، از طريق يك سري عرضه شده از X-Y
SLOPE  محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي.
TREND  Trend يا سير روند؛ نمايشي گرافيگي از روند سري داده‌هاست.
GROWTH  محاسبه رشد جمعيت.
LOGEST  پارامترهاي يك روند نمايي براي عرضه مجموعه اي از x و y را برمي گرداند.
STEYX  محاسبه خطاي استاندارد Y پيش‌بيني شده.

توابع توزيع و آزمونهاي احتمال
BETADIST  محاسبه توزيع بتا
BETA.DIST  محاسبه توزيع بتا (جديد در Excel 2010)
BETAINV  محاسبه مقدار توزيع انباشته (تجمعي) تابع بتا مي‌پردازد. كه اين بار احتمال را مي‌دهيم و مقدار x را بدست مي‌آوريم.
BETA.INV  محاسبه مقدار توزيع انباشته (تجمعي) تابع بتا مي‌پردازد. كه اين بار احتمال را مي‌دهيم و مقدار x را بدست مي‌آوريم. (جديد در Excel 2010)
BINOMDIST  محاسبه توزيع بينم
BINOM.DIST  محاسبه توزيع بينم. (جديد در Excel 2010)
NEGBINOMDIST  محاسبه توزيع بينم منفي.
NEGBINOM.DIST  محاسبه توزيع بينم منفي. (جديد در Excel 2010)
CRITBINOM  مكمل تابع دو را انجام مي‌دهد.
BINOM.INV  كار مكمل تابع دو جمله‌اي را انجام مي‌دهد. (جديد در Excel 2010)
CHIDIST  احتمالات يك طرفه توزيع مجذور كاي (خي دو ) را بر مي‌گرداند.
CHISQ.DIST.RT  احتمالات يك طرفه توزيع مجذور كاي (خي دو ) را بر مي‌گرداند.
(جديد در Excel 2010)
CHISQ.DIST  محاسبه توزيع مجذور و مربع( يا همان توزيع تجمعي و چگالي احتمال) استفاده مي‌كنيم
CHIINV  معكوس احتمال دم سمت راست توزيع مجذور كاي.
CHISQ.INV.RT  معكوس احتمال دم سمت راست توزيع مجذور كاي. (جديد در Excel 2010)
CHISQ.INV  معكوس احتمال دم سمت چپ توزيع مجذور كاي.
CHITEST  محاسبه آزمون چي يا Chi-Square
CHISQ.TEST  محاسبه آزمون چي يا Chi-Square. (جديد در Excel 2010)
CORREL  محاسبه ضريب همبستگي پيرسون.
EXPONDIST  محاسبه توزيع نمايي.
EXPON.DIST  محاسبه توزيع نمايي. (جديد در Excel 2010)
FDIST  محاسبه دم سمت راست توزيع احتمال F .
F.DIST.RT  محاسبه دم سمت راست توزيع احتمال F . (جديد در Excel 2010)
FINV  محاسبه معكوس دم راست توزيع احتمال F.
F.INV.RT  محاسبه معكوس دم راست توزيع احتمال F. (جديد در Excel 2010)
F.INV  محاسبه معكوس توزيع تجمعي F.
FISHER  تبديل فيشر.
FISHERINV  معكوس تبديل فيشر
FTEST  انجام آزمون F روي دو سري از داده‌ها.
F.TEST  انجام آزمون F روي دو سري از داده‌ها. (جديد در Excel 2010)
GAMMADIST  محاسبه مقدار تابع گاما را براي x معين. (جديد در Excel 2010)
GAMMA.DIST  محاسبه مقدار تابع گاما را براي x معين.
GAMMAINV  معكوس توزيع گاما.
GAMMA.INV  معكوس توزيع گاما.
(جديد در Excel 2010)
GAMMALN  محاسبه لگاريتم طبيعي تابع گاما براي مقدار عرضه شده.
GAMMALN.PRECISE  مقدار لگاريتم طبيعي توزيع گاما را باز مي‌گرداند.
HYPGEOMDIST  توزيع فوق هندسي را محاسبه مي‌كند.
HYPGEOM.DIST  توزيع فوق هندسي را محاسبه مي‌كند. (جديد در Excel 2010)
LOGNORMDIST  برعكس تابع LOGINV عمل مي‌كند و مقدار تابع توزيع تجمعي لگ نرمال را برمي‌گرداند.
LOGNORM.DIST  برعكس تابع LOGINV عمل مي‌كند و مقدار تابع توزيع تجمعي لگ نرمال را برمي‌گرداند. (جديد در Excel 2010)
LOGINV  مقدار معكوس توزيع تجمعي لگ نرمال را بر مي‌گرداند.
LOGNORM.INV  مقدار معكوس توزيع تجمعي لگ نرمال را بر مي‌گرداند. (جديد در Excel 2010)
NORMDIST  محاسبه توزيع نرمال.
NORM.DIST  محاسبه توزيع نرمال. (جديد در Excel 2010)
NORMINV  معكوس تابع تجمعي نرمال.
NORM.INV  محاسبه معكوس تابع تجمعي نرمال. (جديد در Excel 2010)
NORMSDIST  محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد.
NORM.S.DIST  محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد. (جديد در Excel 2010)
NORMSINV  مقدار z را به ازاي احتمال داده شده از توزيع نرمال استاندارد پيدا مي‌كند.
NORM.S.INV  مقدار z را به ازاي احتمال داده شده از توزيع نرمال استاندارد پيدا مي‌كند.
PEARSON  ضريب همبستگي پيرسون را با مي‌گرداند با وارد كردن دو سري عدد مي‌توان ضريب همبستگي آنها را بدست آورد.
RSQ  مجذور مقدار همبستگي پيرسون را باز مي‌گرداند.
POISSON  توزيع پواسن را محاسبه مي‌كند.
POISSON.DIST  توزيع پواسن را محاسبه مي‌كند. (جديد در Excel 2010)
PROB  احتمالات متناظر با اين محدوده داده شده را محاسبه مي‌كند.
SKEW  براي تعيين ميزان انحراف حول ميانگين بكار مي‌رود.
STANDARDIZE  مقدار استاندارد شده عدد يا اعدادي را با توجه به ميانگين و انحراف معيار داده شده بدست مي‌آورد‌.
TINV  به ازاي مقدار احتمال داده شده و درجه آزادي معين، مقدار X را محاسبه مي‌كند.
TTEST  آزمون t را دوي دو سري از داده‌ها اعمال مي‌كند.
T.TEST  آزمون t را دوي دو سري از داده‌ها اعمال مي‌كند. (جديد در Excel 2010)
WEIBULL  محاسبه مقدار توزيع ويبوال به كار مي‌رود.
WEIBULL.DIST  محاسبه مقدار توزيع ويبوال. (جديد در Excel 2010)
ZTEST  محاسبه آزمون z يك طرفه.
Z.TEST  محاسبه آزمون z يك طرفه. (جديد در Excel 2010)

توابع پايگاه داده
DAVERAGE  محاسبه ميانگين مقادير يك فيلد از يك ليست يا پايگاه داده.
DCOUNT  شمارش تعداد سلولهايي كه شامل يك عدد مي‌شوند.
DCOUNTA  تعداد سلولهايي كه شامل يك عدد مي‌شوند را باز مي‌گرداند.
DGET  نشان دادن محتواي فقط يك سلول.
DMAX  بزرگترين مقدار يك مجموعه از سلولها را پيدا مي‌كند.
DMIN  كوچكترين مقدار يك مجموعه از سلولها را پيدا مي‌كند.
DPRODUCT  حاصل ضرب را براي يك مجموعه از سلولها محاسبه مي‌كند.
DSTDEV  مقدار انحراف از معيار را بر حسب يك جمعيت نمونه محاسبه مي‌كند.
DSTDEVP  اين تابع همانند تابع DSTDEV عمل مي‌كند و انحراف از معيار را محاسبه مي‌كند اما تفاوت آن با تابع قبلي اين است كه تابع DSTDEV انحراف از معيار را بر اساس يك جمعيت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه مي‌كند اما اين تابع انحراف از معيار را بر اساس كل جمعيت آماري محاسبه خواهد كرد.
DSUM  محاسبه حاصل جمع مقادير سلول‌هاي يك ستون.
DVAR  محاسبه واريانس مقاديري از سلول‌ها.
DVARP  اين تابع مانند تابع DVAR عمل مي‌كند با اين تفاوت كه واريانس را بر حسب كل جامعه آماري اندازيه گيري مي‌كند.

توابع ارزش سرمايه گذاري
FV  محاسبه ارزش آينده سرمايه گذاري با پرداخت ثابت دوره و يك نرخ بهره ثابت.
FVSCHEDULE  اين تابع مانند FV براي محاسبه ارزش سرمايه گذاري در آينده بكار مي‌رود با اين تفاوت كه نرخ سود در زمانهاي مختلف متغير است.
NPV  محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري.
PV  محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري(اقساط مساوي).
XNPV  محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري بر حسب تاريخ.

توابع پرداخت
PMT  براي محاسبه اقساط وام.
PPMT  محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دريافتي بدون سود در هر دوره).
IPMT  محاسبه بهره اقساط اكسل (بهره وام در هر دوره) در يك دوره زماني خاص.

توابع طول مدت
NPER  محاسبه تعداد دوره هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري .

محاسبه نرخ بازده داخلي
RATE  محاسبه نرخ بهره استفاده.
IRR  محاسبه نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري.
XIRR  محاسبه نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري بر حسب تاريخ.
MIRR  محاسبه نرخ داخلي كاركرد سرمايه.
ACCRINT  محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخريد اوراق.
ACCRINTM  مشابه تابع ACCRINT است با ين تفاوت كه شما اطلاعي از زمان پرداخت بهره نداريد و يا اينكه تاريخ پرداخت بهره همزمان با تاريخ سررسيد اوراق قرضه بطور يكجا مي‌باشد.

توابع محاسبه استهلاك
SLN  محاسبه هزينه استهلاك به روش خط مستقيم.
SYD  محاسب هزينه استهلاك به روش مجموع سنوات.
DB  محاسبه هزينه استهلاك نزولي در مدت معين.
DDB  محاسبه هزينه استهلاك به روش نزولي مضاعف در مدت معين.
VDB  محاسبه دوره خاص هزينه استهلاك به روش نزولي.

توابع اعداد مختلط
COMPLEX  تبديل قسمت حقيقي و موهومي ارائه شده توسط كاربر به عدد مختلط.
IMABS  محاسبه اندازه عدد مختلط.
IMAGINARY  نمايش ضريب قسمت موهومي عدد مختلط.
IMARGUMENT  نمايش آرگومان ? (زاويه بر حسب راديان).
IMCONJUGATE  محاسبه قرينه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقيقي.
IMغير مجاز مي باشد  محاسبه كسينوس يك عدد مختلط.
IMDIV  محاسبه خارج قسمت تقسيم دو عدد مختلط.
IMEXP  محاسبه مقدار نمايي يك عدد مختلط.
IMLN  محاسبه لگاريتم طبيعي عدد مختلط.
IMLOG10  محاسبه لگاريتم يك عدد مختلط در مبناي 10.
IMLOG2  محاسبه لگاريتم يك عدد مختلط در مبناي 2.
IMPOWER  محاسبه توان خاصي از يك عدد مختلط.
IMPRODUCT  محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
IMREAL  نمايش ضريب قسمت حقيقي عدد مختلط.
IMSIN  محاسبه سينوس يك عدد مختلط.
IMSQRT  محاسبه ريشه دوم (جذر) يك عدد حقيقي.
IMSUB  محاسبه تفريق دو عدد مختلط.
IMSUM  محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

توابع تبديل واحدهاي اندازه گيري
CONVERT  تبديل يك عدد از يك سيستم اندازه گيري به سيستم ديگر.

توابع تبديل مبنا
BIN2DEC  تبديل عدد مبناي دو به مباني ده
BIN2HEX  تبديل عدد مبناي دو به مباني شانزده
BIN2OCT  تبديل عدد مبناي دو به مباني هشت
DEC2BIN  تبديل عدد مبناي ده به مباني دو
DEC2HEX  تبديل عدد مبناي ده به مباني شانزده
DEC2OCT  تبديل عدد مبناي ده به مباني هشت
HEX2BIN  تبديل عدد مبناي شانزده به مباني دو
HEX2DEC  تبديل عدد مبناي شانزده به مباني ده
HEX2OCT  تبديل عدد مبناي شانزده به مباني هشت
OCT2BIN  تبديل عدد مبناي هشت به مباني دو
OCT2DEC  تبديل عدد مبناي هشت به مباني ده
OCT2HEX  تبديل عدد مبناي هشت به مباني شانزده

توابع خطا
ERF  محاسبه تابع خطا ميان دو حد يكپارچه.
ERF.PRECISE  محاسبه تابع خطا بين عدد 0 و يك حد پيوسته.
ERFC  محاسبه تابع خطاي متمم پيوسته ميان يك حد پائين و مقدار بي نهايت.

تست مقادير عددي
DELTA  مقايسه دو عدد با هم.


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اكسل | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :