آشنايي با توابع رياضي در اكسل

اكسل ، آموزش رايگان اكسل ، كتاب آموزش اكسل ، آموزش اكسل پيشرفته ، آموزش نرم افزار اكسل ، اكسل ۲۰۱۶ ، آموزش جديد اكسل

آشنايي با توابع رياضي در اكسل

۱,۱۸۱ بازديد
آشنايي با توابع رياضي در اكسل

در اين درس به معرفي و كاربرد برخي از توابع اكسل مي پردازيم. شما به كمك اين توابع مي توانيد عمليات رياضي را به راحتي انجام بدهيد.

تابع SUM
اين تابع مجموع مقادير عددي را محاسبه مي كند. ساختار اين تابع به شكل زير است: SUM (Number ۱, Number ۲,…)
ورودي هاي اين تابع يك مقدار عددي است.
از اين تابع مي توان مجموع مقادير موجود در سلول هاي مجاور يا غير مجاور را محاسبه كرد.
مثال براي سلول هاي مجاور:
SUM (A۱:B۳)

مثال براي سلول هاي غير مجاور:
SUM (A۱,A۳,B۲)

تابع Average
از اين تابع براي محاسبه ميانگين چند عدد استفاده مي شود. ساختار اين تابع به صورت زير است:
Average (Number۱,Number۲,Number۳,….)
ورودي هاي اين تابع مقادير عددي است.
از اين تابع مي توان ميانگين مقادير موجود در سلول هاي مجاور يا غير مجاور را محاسبه كرد.
مثال براي سلول هاي مجاور:

مثال براي سلول هاي غير مجاور:

تابع MAX
اين تابع بيشترين مقدار بين اعداد را مشخص مي كند. ساختار اين تابع به صورت زير است:
MAX (Number۱,Number۲,Number۳,….)
ورودي هاي اين تابع مقادير عددي است.
با استفاده از اين تابع مي توان بيشترين مقدار را در سلول هاي مجاور يا غير مجاور پيدا كرد.
مثال براي سلول هاي مجاور:

مثال براي سلول هاي غير مجاور:

تابع MIN
اين تابع كمترين مقدار بين اعداد را مشخص مي كند. ساختار اين تابع به صورت زير است:
MIN (Number۱,Number۲,Number۳,….)
ورودي هاي اين تابع مقادير عددي است.
با استفاده از اين تابع مي توان كمترين مقدار را در سلول هاي مجاور يا غير مجاور پيدا كرد.
مثال براي سلول هاي مجاور:

مثال براي سلول هاي غير مجاور:

تابع Count
اين تابع سلول هاي حاوي مقادير عددي را مي شمارد. بايد توجه داشت كه توسط اين تابع، سلول هاي متني و سلول هاي خالي شمارش نمي شوند. ساختار اين تابع به صورت زير است:
COUNT (VALUE۱,VALUE۲,VALUE۳,….)
با استفاده از اين تابع مي توان تعداد سلول هاي حاوي مقادير عددي مجاور يا غير مجاور را شمارش كرد.
مثال براي سلول هاي مجاور:

مثال براي سلول هاي غير مجاور:
توجه داشته باشيد كه در اين مثال، همانطور كه در تصوير مي بينيد، سلول B۴ اگرچه به عنوان ورودي تابع مشخص شده، اما در نتيجه نهايي شمرده نمي شود چرا كه اين سلول، يك سلول خالي است.

تابع ROUND
از اين تابع براي گرد كردن عدد اعشار با تعداد ارقام اعشار دلخواه استفاده مي شود. ساختار اين تابع به صورت زير است:
ROUND (Number,Num_digits)
در اين ساختار، Number عدد اعشاري مورد نظر يا آدرس آن، و Number_digits تعداد ارقام اعشار كه بعد از گرد كردن در نظر داريم، است.
مثال: در تصوير زير، عدد اعشاري ۱۲.۱۲۳۲۴ در سلول E۶ وارد شده است. اين عدد در سلول E۷ با استفاده از تابع ROUND تا دو رقم اعشار گرد شده است.

تابع INT
با استفاده از اين تابع مي توان جزء صحيح يك عدد اعشاري را تعيين كرد. ورودي اين تابع مشخص كننده يك عدد اعشاري است. ساختار اين تابع به صورت زير است:
INT (Number)
در اين ساختار، Number مشخص كننده يك عدد اعشاري است. همچنين مي توان در سلول هاي ديگر، در ورودي تابع INT از آدرس سلولي كه عدد اعشاري در آن وجود دارد استفاده كرد.
مثال: در تصوير زير، جزء صحيح عدد اعشاري ۱۲.۱۲۳۲۴ كه در سلول E۶ قرار دارد، در سلول E۷ نشان داده شده است.

تابع IF
از اين تابع براي تعيين مقدار سلول در صورت برقرار بودن يك شرط خاص استفاده مي شود. شرايط در اين تابع، با استفاده از عملگرهاي مقايسه اي (رابطه اي) بررسي مي شوند. ساختار اين تابع به صورت زير است:
IF (Logical_test,Value_if_true,Value_if_false)
ورودي هاي اين تابع به اين صورت است:
• Logical_test: شرط مورد نظر
• Value_if_true: مقدار سلول در صورت برقرار بودن شرط
• Value_if_false: مقدار سلول در صورت برقرار نبودن شرط
مثال: اگر در سلول B۱ مقدار A۱ بزرگ تر يا مساوي با ۱۰ باشد، مقدار «قبول» و در غير اينصورت مقدار «مردود» قرار مي گيرد.
اگر سلول A۱ داراي مقدار ۱۸ باشد، مقدار B۱ برابر با «قبول» خواهد بود.
A۱=۱۸
B۱=IF(A۱>=۱۰; «قبول»;«مردود»);

تابع COUNTIF
از اين تابع براي شمارش تعداد سلول هايي كه داراي شرايط خاصي هستند، استفاده مي شود. ساختار اين تابع به صورت زير است:
COUNTIF (Range,Criteria)
در ساختار فوق، Range به معناي دامنه ارزيابي و Criteria به معناي شرط مورد نظر است.
در اين تابع سلول هاي موجود در دامنه ارزيابي با شرط مورد نظر ارزيابي شده و در صورتي كه حايز شرط باشند، شمرده مي شوند.
مثال: در تصوير زير تعداد سلول هاي A۱ تا A۱۰ كه از ۱۰ بزرگترند، شمارش شده اند.

تابع PMT
از اين تابع براي محاسبه ميزان بازپرداخت ماهانه براي وام با اقساط و بهره ثابت استفاده مي شود. ساختار اين تابع به صورت زير است:
PMT (RATE, Nper ,Pv ,Fv ,Type(
در اين ساختار ورودي Rate براي نرخ سود ماهانه، ورودي Nper نشان دهنده تعداد كل اقساط وام، ورودي Pv كل ميزان وام دريافتي، ورودي Fv ارزش آينده وام و ورودي Type نوع پرداخت است.
در صورتي كه ورودي Fv يا ارزش آينده وام وارد نشود، نرم افزار آن را صفر در نظر مي گيرد. ورودي Type نيز زمان پرداخت را مشخص مي كند. آموزش اكسل در ورودي Type مقدار صفر به معناي پرداخت در آخر دوره و مقدار ۱ به معناي پرداخت در ابتداي دوره است. در اين ورودي نيز همانند ورودي Fv، در صورت عدم وارد كردن مقدار، اكسل آن را صفر در نظر مي گيرد.
مثال: فرض كنيد مي خواهيم اقساط ماهانه يك وام ۱۰ ساله ۱۰ ميليون توماني با بهره ۱۳ درصد را محاسبه كنيم. (در اين مثال، وارد كردن دو ورودي آخر ضروري نيست.) در اين صورت تابع ما به صورت زير خواهد شد:

نكته: در قسمت Rate بهره ۱۳ درصد سالانه به بهره ماهانه تبديل شده است. (براي اينكار ۱۳٪ را بر عدد ۱۲ تقسيم كرده ايم.) همچنين در قسمت Nper تعداد كل اقساط وام برابر با ۱۰ سال ضرب در ۱۲ ماه است.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.